System wspomagania reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka generujący geoinformacje pozyskane z automatycznej analizy optycznych i radarowych produktów satelitarnych

WPROWADZONY PRZEZ

EVERSIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Lirowa 13, 02-387 Warszawa, Polska

https://www.eversis.com

CEL PROJEKTU

Opracowanie systemu automatycznego przetwarzania danych satelitarnych w postaci zdjęć i skanów radarowych obserwacji Ziemi, który wykorzystując potencjał rozwiązań chmurowych i uniwersalnych platform przetwarzania danych satelitarnych dostarczy dedykowanych produktów analitycznych opartych na danych publicznych i prywatnych.

Innowacyjność rozwiązania polega na opracowaniu łańcuchów analitycznych pod konkretne potrzeby reagowania na klęski żywiołowe oraz możliwości operowania na surowych produktach satelitarnych prywatnych lub ściśle licencjonowanych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

2020 – 2022

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

PLN 3,404,367.94

KWOTA WSPÓŁFINANSOWANA

PLN 2,553,113.56

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B + R dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania i rozwój w przemyśle prace wykonywane przez firmę.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka “Technologie kosmiczne” – nr konkursowy. 5 / 1.1.1 / 2019

Programmers

How we can help?

Want to hire us or just have a question? Share your email and we will come back to you in 2 days.