Our new project: Disaster Management Support System

On June 2, 2020 we began working on the new project financed by the National Center for Research and Development. The subject of the project is a multi-stage satellite optical and radar scenes of earth observation, which aims to automatically generate analytical products. It will focus on analysis performed for the purposes of mapping and measurement the effects of sudden natural phenomena and crisis management.
The full title of the project is: System of support for responding to sudden natural phenomena by generating geoinformation obtained from automatic analysis of optical and radar satellite products.

The system will be based on data from various space missions using publicly available scene repositories such as data from the Copernicus program and licensed scenes received directly from space agencies and deployed in the system. The system will support specific data formats of various missions, normalizing them for joint representation and performing initial selection for specific application scenarios. In the next steps, the operations that are currently carried out manually to develop remote sensing analyses will be automated by implementing predefined pipelines of numerical methods including data mining and machine learning algorithms.

Then, the results of the analysis will be presented in a visual form, including those depicted on base maps and available through the browser interface for the end user of the system. Analysis generated automatically and on demand will not be inferior in quality to those currently prepared manually. The preparation will not require the direct involvement of remote sensing specialists and it will be feasible to perform in a much shorter time. Time and personnel involvement reduction will effectively reduce the costs of this type of service and increase its group of potential recipients.

The project will be phased into 4 stages (3 are industrial research, 1 is development work). Main target groups are Polish and foreign organizations supporting crisis management as well as units responsible for response to natural disasters.
The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, Priority axis: Support for conducting R&D works by enterprises, Action: R&D projects for enterprises, Sub-measure: Industrial research and development works carried out by company.

The project is implemented as part of the National Center for Research and Development competition: Fast track “Space technologies” – competition No. 5 / 1.1.1 / 2019

Nowy projekt: System Wsparcia Zarządzania Katastrofami

2 czerwca rozpoczęlismy pracę nad projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem projektu jest system wieloetapowego przetwarzania danych satelitarnych w postaci zdjęć i skanów radarowych obserwacji ziemi, którego celem jest automatyczne generowanie produktów analitycznych. W szczególności będzie skupiał się na analizach wykonywanych na potrzeby lokalizowania i mierzenia skutków nagłych zjawisk naturalnych i zarządzania kryzysowego.

Pełen tytuł projektu to: System wsparcia reagowania na nagłe zjawiska naturalne przez generowanie geoinformacji pozyskanej z automatycznej analizyoptycznych i radarowych produktów satelitarnych.
System będzie bazował na danych z różnorodnych misji kosmicznych wykorzystując publicznie dostępne repozytoria scen jak dane z programu Copernicus oraz licencjonowanych scenach otrzymanych bezpośrednio od agencji kosmicznych i umieszczonych w systemie. System będzie obsługiwał specyficzne formaty danych różnorodnych misji normalizując je do wspólnej reprezentacji i wykonując wstępną selekcję pod konkretne scenariusze zastosowań.

W kolejnych krokach operacje, które aktualnie wykonywana są manualnie w celu opracowywaniu analiz teledetekcyjnych na potrzeby zostaną zautomatyzowane przez implementację predefiniowanych potoków i metod numerycznych w tym metod eksploracji danych I uczenia maszynowego. Następnie wyniki analiz będą prezentowane w postaci wizualnej w tym zobrazowanej na mapach bazowych I dostępne poprzez interfejs przeglądarkowy dla użytkownika końcowego systemu.

Analizy generowane w ten sposób na żądanie będą nie gorsze jakościowo od opracowywanych aktualnie manualnie raportów, a ich wykonanie będzie możliwe bez bezpośredniego zaangażowania specjalistów od teledetekcji i będzie możliwe do wykonania w znacznie krótszym czasie, co skutecznie zmniejszy koszty tego typu usługi i zwiększy jej grupę potencjalnych odbiorców.
Projekt będzie się składał z 4 etapów (3 to badania przemysłowe, 1 to prace rozwojowe).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” – konkurs nr 5/1.1.1/2019