System wsparcia reagowania na nagłe zjawiska naturalne przez generowanie geoinformacji pozyskanej z automatycznej analizy optycznych i radarowych produktów satelitarnych

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój Rzeczpospolita Polska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Implemented By

EVERSIS limited liability company
Lirowa 13, 02-387 Warsaw, Poland
www.eversis.com

Narodowe Centrum Badań i rozwoju

Cel Projektu

Opracowanie systemu automatycznego przetwarzania danych satelitarnych w postaci zdjęć i skanów radarowych obserwacji ziemi, który wykorzystując potencjał rozwiązań chmurowych i uniwersalnych platform przetwarzania danych satelitarnych dostarczał będzie dedykowanych produktów analitycznych na bazie publicznych i prywatnych danych.

Innowacyjność rozwiązania polega na opracowaniu łańcuchów analiz pod specyficzne potrzeby reagowania na katastrofy naturalne oraz możliwość operowania na prywatnych lub ściśle licencjonowanych surowych produktach satelitarnych. 

Okres realizacji projektu

2020 – 2022

Całkowita wartość projektu

PLN 3 404 367.94

Kwota dofinansowania

PLN 2 553 113.56

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” – konkurs nr 5/1.1.1/2019 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Contact us!

Want to hire us or just have a question? Share your email and we will come back to you in two days.